แมลง (Insect)

   เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทโพดาร์ จำแนกออกเป็นไฟลัมต่างๆได้ 13 กลุ่ม มีลักษณะสำคัญ คือ มีตัวเป็นปล้อง ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็นสองถึงสามส่วน สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ลำตัวทั้งสองข้างทั้งซ้ายขวา มีความเหมือนและขนาดเท่ากัน มีเปลือกห่อหุ้มลำตัว ด้วยสารไคติน ไม่มีขน หายใจแบบใช้เหงือก หรือใช้รูหายใจ มีวัฏจักรวงจรชีวิตในการเจริญเติบโตแบบไข่ มีการลอกคราบเป็นบางครั้ง หรือ เปลือกห่อหุ้มลำตัวใหม่ มีรยางค์เป็นคู่และเป็นปล้อง ส่วนใหญ่ นักกีฏวิทยา มักใช้รยางค์ในการแบ่งเพศผู้ เพศเมียของแมลงมีอวัยวะภายในที่มีท่อทางเดินอาหารเป็น ท่อยาวตลอดจากปากไปถึงทวารหนัก  มีเส้นประสาทขนาดใหญ่หนึ่งคู่เชื่อมต่อจากสมอง มีการรวมตัวเป็นระยะก่อเกิดเป็นปมประสาทเส้นประสาทของแมลงจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวใต้ท่ออาหาร มีกล้ามเนื้อ อยู่ตามลำตัวมีการหายใจแบบใช้ท่ออากาศซึ่งจะติดต่อผ่านเข้าออกข้างลำตัวทางรูหายใจ มีอก 2 คู่ มีท้อง 18 คู่ โดยมีปล้องละ 1 คู่ ขับถ่ายของเสียจากร่างกายทางท่อขับถ่าย มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปร่างเพื่อการเจริญเติบโตจากตัวอ่อนที่ฟักจากไข่จนกลายเป็นตัวโตเต็มวัย ในบรรดาสัตว์ต่างๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก แมลงถูกจัดว่าเป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาจนถึงสมัยปัจจุบัน ในขณะที่สัตว์อื่นๆ สูญพันธ์ไปเรื่อยๆ ความสำเร็จในการที่สามารถดำรงชีวิต และแพร่พันธ์กระจายไปทั่วทุกมุมโลกนั้น เนื่องมาจากลักษณะพิเศษหลายประการของแมลง อย่างไรก็ตามลักษณะพิเศษเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับร่างกายของแมลง