รายการข้อมูลแมลงในระบบ
กลุ่มแมลง :

ค้นหาชื่อแมลง :
คำที่ค้นหา :
ลำดับ ชื่อแมลง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาตร์ ประเภทแมลง
91  ปลวก (Havilanditermes proatripennis) - Havilanditermes proatripennis Ahmad ปลวก
92  ปลวก (Globitermes sulphureus) Termite Globitermes sulphureus (Haviland) ปลวก
93  ปลวก (Coptotermes gestroi) The Asian Subterranean Termite Coptotermes gestroi Wasmann ปลวก
94  แมลงภู่ (Xylocopa rufescens) Carpenter Bees Xylocopa rufescens Smith ผึ้ง/ต่อ/ แตน
95  แมลงภู่ (Xylocopa latipes) Carpenter Bee Xylocopa latipes (Drury) ยังไม่ได้เลือกประเภท
96  แตนเบียน (Leucospis petiolata) Wasp Leucospis petiolata Fabricius ผึ้ง/ต่อ/ แตน
97  แตนกระดาษ (Delta petiolata) Potter Wasp Delta petiolata (Fabricius) ผึ้ง/ต่อ/ แตน
98  แตนกระดาษ (Delta arcuata) Eumenine Wasp Delta arcuata (F.) ผึ้ง/ต่อ/ แตน
99  ผึ้งโพรง The Asiatic Honey Bee Apis cerana Fabricius ผึ้ง/ต่อ/ แตน
100  ผึ้งหลวง The Giant Honey Bee Apis dorsata Fabricius ผึ้ง/ต่อ/ แตน
101  ผึ้งสีฟ้า Neon Cockoo Bee Thyreus nitidulus (Fabricius) ผึ้ง/ต่อ/ แตน
102  ผึ้งมิ้ม The Dwarf Honey Bee Apis florea Fabricius ผึ้ง/ต่อ/ แตน
103  ต่อหัวเสือแถบใหญ่ The greater Banded hornet Vespa tropica (Linnaeus) ผึ้ง/ต่อ/ แตน
104  ต่อหัวเสือ (Vespa affinis) Paper Wasps Vespa affinis (Linnaeus) ผึ้ง/ต่อ/ แตน
105  ต่อหมาร่า (Chalybion bengalense) Phecid Wasp Chalybion bengalense (Dahlbum) ผึ้ง/ต่อ/ แตน

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าที่ : 7